Skolebestyrelsens arbejdsgrundlag

Skolebestyrelsens opgaver er følgende:

- at føre tilsyn med skolens virksomhed
- at fastsætte principper for skolens virksomhed
- at godkende skoles budget, inden for de økonomiske rammer der er fast-sat for skolen
- at godkende undervisningsprincipper
- at godkende skolens ordensregler
- at udarbejde forslag til Middelfart Byråd om skolens læseplaner
- at afgive indstilling i Middelfart byråd om forsøgs- og udviklingsarbejde
- at kunne give udtalelse og stille forslag om alle spørgsmål, der vedrører skolen
- at skulle afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Middelfart byråd fore-lægger den

Herudover afgiver skolebestyrelsen indstilling til den ansættende myndighed vedrørende ansættelse af skolens personale herunder skolens leder, vicein-spektør, lærere og skolepædagoger.

Skolebestyrelsens består af 7 forældrevalgte medlemmer, 2 repræsentanter for skolens medarbejdere, 2 elevrådsrepræsentanter samt skolens ledelse. De 11 førstnævnte har stemmeret, og det betyder, at de forældrevalgte medlem-mer har flertal.

Skolebestyrelsen afholder ca. hver måned et ordinært møde, som er præget af aktuelle sager samt de mere overordnede opgaver, der er skolebestyrelsens arbejdsområde.